TRANG CHỦ | THẮNG CẢNH | | TIN TỨC | HỎI ĐÁP | ẢNH | LIÊN HỆ
Du lịch Nam Đô
Giới thiệu
Du lịch trong nước
Du lịch nước ngoài
Du lịch học đường
Tour Du xuân
Hội nghị - Hội thảo
Dịch vụ vận chuyển
Giải trí
Dịch vụ hỗ trợ
Các dịch vụ khác
Liên kết
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
1 Đơn vị VNĐ

Non Nước Tràng An - Chùa Bái Đính - Cố đô Hoa Lư

05h30 xe vµ HDV ®ãn ®oµn t¹i ®iÓm hÑn. 06h00 khëi hµnh ®i Ninh B×nh.

09h00 tíi khu du lÞch Trµng An, quý kh¸ch xuång thuyÒn b¾t ®Çu ch­¬ng tr×nh tham quan víi 9 hang nh­: Hang Tèi, hang S¸ng, hang Ba Giät, hang NÊu Rưîu… vµ lÔ t¹i 3 ng«i ®Òn: §Òn Tr×nh, ®Òn TrÇn, Phñ Khèng…Quý kh¸ch sÏ c¶m nhËn ®­îc mét kh«ng gian gi÷a mây trời, non xanh, nước bạc hoà quyện vào nhau, thoắt ẩn, thoắt hiện. Nước hồ in bóng núi, bóng mây; vừa hùng vĩ vừa mộng mơ, kỳ ảo, huyền diệu.

12h30 KÕt thóc hµnh tr×nh quý kh¸ch ra nhµ hµng dïng c¬m tr­a víi mãn ®Æc s¶n Dª Nói, C¸ S«ng.

14h00 ®oµn khëi hµnh ®i chïa B¸i §Ýnh, ®oµn th¾p h­¬ng lµm lÔ t¹i ng«i chïa lín nhÊt cña ViÖt Nam, tham quan Tam Quan Néi, Th¸p Chu«ng, §iÖn Quan ThÕ ¢m Bå T¸t, Chïa Ph¸p Chñ, §iÖn Tam ThÕ víi pho t­ượng to nhÊt cña ViÖt Nam cao 7,2m, nÆng 50 tÊn, th¨m hµnh lang La H¸n víi 500 tượng La H¸n, th¨m GiÕng Ngäc,  chua cổ…

15h45 ®oµn tham quan khu di tÝch cè ®« Hoa lư­ vµ lÔ t¹i ®Òn Vua §inh, ®Òn vua Lª, nghe giíi thiÖu vÒ lÞch sö Hoµng §Õ cê lau…

16h30 ®oµn lªn xe khëi hµnh vÒ Hµ Néi. 19h30 ®oµn vÒ tíi ®iÓm hÑn, chµo t¹m biÖt – hÑn gÆp l¹i.

 

Gi¸ thµnh trän gãi tÝnh cho 01 kh¸ch: 550.000®

(¸p dông cho ®oµn 40 kh¸ch trë lªn)

 

Bao gåm: Xe «t« ®êi míi ®ưa ®ãn, thuyÒn du lÞch, vÐ th¾ng c¶nh qua cöa, møc ¨n trưa 120.000®/xuÊt, b¶o hiÓm du lÞch, HDV suèt tuyÕn, phÝ tæ chøc.

 

Kh«ng bao gåm: ThuÕ VAT, chi phÝ c¸ nh©n.

Nam Do tours khuyÕn m¹i kh¨n l¹nh, n­ưíc kho¸ng, mò du lÞch cho quý kh¸ch !

      nam do tours rÊt h©n h¹nh ®­îc phôc vô quý kh¸ch!Đặt tour
Họ và tên
Email
Điện thoại
Ghi chú
Số khách
Gói tour
Loại tour


Các tour khác ở Ninh Bình
Tam Cốc - Hoa Lư (1 ngày) [Code: ND11]
Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động là một quần thể du lịch, một địa danh nổi tiếng từ xa xưa, thuộc địa phận xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; cách thủ đô Hà Nội 100 km về phía Nam. Nơi đây vẫn giữ được nét nguyên sơ, thiên tạo, với nhiều hang động, di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng trong và ngoài nước như: đền Thái Vi, Tam Cốc, chùa Bích Động, động Tiên, chùa Linh Cốc…


Hỗ trợ trực tuyến
YIM: namdotour
(84-4) 9260 996
Đối tác
Thống kê
Truy cập: 109712
Design by Niemtin JSC